Anders Ahlström
Designbully
anders@designbully.se
fredrik Fredrik Elveros
Advokatbolaget
fredrik.elveros@advokatbolaget.nu
Fredrik Wikström
Winter fastighetsförmedling
fredrik.wikstrom@winterff.se
  Sofia Gullholm
LTU Business
sofia.gullholm@ltubusiness.se
   
   

 

Bli medlem i Skellefteåföretagarna


Vill du också bli medlem i Skellefteåföretagarna och göra Skellefteå till en bättre plats att driva företag på?

Ställer du upp bakom vårt motto, För fler och framgångsrikare företag i Skellefteå? Vill du samtidigt göra mer affärer, bredda ditt nätverk, driva företagares frågor och bidra till ett bättre klimat för företagare ?

Då har du kommit rätt!

Medlemsavgiften är för närvarande:
Medlemsserviceavgift (ex moms):
0-1 anställda : 1500 sek
2-4 anställda: 3000 sek
5-9 anställda: 3500 sek
10-14 anställda 4000 sek
15-19 anställda 4500 sek
Över 19 anställda: 5000 sek
varav 100 sek ej avdragsgill medlemsavgift.

Skicka dina kontaktuppgifter till kontakt@skefor.se eller ring 0910-891 00.

Om oss


Det som i dag är Skellefteåföretagarna bildades redan 1849, då under namnet Skellefteå Fabriks & Hantverksförening. En anrik historia är inte allt, men att vi funnits i över 165 år vittnar i vart fall om att generation efter generation av Skellefteåföretagare tyckt att föreningen varit viktig för dem.

Mycket har förstås hänt sedan 1849, både med näringslivet i vår kommun och med vår förening. 1960 anslöts vi till riksföreningen SHIO som på 90-talet slogs ihop med Företagarförbundet och blev Företagarnas Riksförbund. Sedan 2004 är vi åter en helt fristående förening. Detta efter att vi vid föreningens årsmöte begärde utträde ur riksorganisationen. I och med utträdet kunde Skellefteås företagare återta kontrollen över medlemsavgifterna , få en starkare lokal förankring och mer resurser att bistå våra medlemmar med.

Medlemsnytta och medlemsservice

– Vi gör det enklare att driva och utveckla företag i Skellefteå

– Nätverk

– Ju mer man vet om andra företagare, desto fler affärer blir det

– Opinion

– Vi driver era frågor

Skellefteåföretagarna förvaltar det anrika arvet från Skellefteås Fabriks och Hantverksförening genom att alltid utvecklas och stå i fronten för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för företag att starta, äga och driva företag. Både nu och i framtiden.

Vårt näringslivsprogram

Ett bättre lokalt företagsklimat och ökad tillväxt

Vi företagare är väl medvetna om den besvärliga situation som Skellefteå, tillsammans med många andra kommuner befinner sig i. Nedläggningar och neddragningar i vår traditionella basindustri, har dramatiskt förändrat näringslivsstrukturen och minskat antalet sysselsatta. Utflyttningen från kommunen riskerar att på sikt få allvarliga konsekvenser för den lokala servicen genom minskat kundunderlag. Framtidstron och optimism har fått en törn.

Vi är övertygade om att lösningen på Skellefteås problem ligger i en kraftig tillväxt i näringslivet. De befintliga företagen måse utnyttja sin potential till expansion. Vi måste få fler nya företagare och nya företag. Vi måste också skapa en attraktionskraft i kommunen som för att vi kan attrahera företag utifrån som etablerar sig i Skellefteå kommun.

Alla goda krafter måste samverka för att vi ska kunna vända trenden och återupprätta Skellefteå som tillväxtort, präglad av optimism och framtidstro, en ort fär våra ungdomar kan få arbete och bo kvar, eller återvända till.

Vi företagare är övertygade om att i vår kommun finns goda förutsättningar för att förändra situationen, om vi agerar enigt och kraftfullt. Alla känner varandra, beslutsvägarna är korta och förutsättningarna finns för starka nätverk. Ett gott företagklimat är en av de viktigaste förutsättningarna för tillväxt i näringslivet. Ett gott företagsklimat kan bara uppstå genom lokalt engagemang och lokala initiativ. Hur det lokala företagarklimatet utvecklas avförs av företagaren och hans medarbetare, av offentligt anställda, medborgare, politiker, föreningsliv och media.

Vi företagare är beredda att ta vårt ansvar för Skellefteås framtid. Vi ska aktivt arbeta för att skapa ett bättre företagarklimat och därmed bidra till att göra Skellefteå till en tillväxtkommun. I detta syfte har vi antagit följande handlingsprogram:

Företagsamheten

Vi företagare anser att det behövs en ökad medvetenhet i hela samhället om företagandets villkor och om företagandets betydelse. Vi behöver en positivare attityd till företagare och företag. En stor roll i opinionsbildningen spelar media. Vi anser att lokala media behöver bredda och fördjupa sin bevakning av företagen och näringslivsfrågorna i kommunen. Fler måste börja se företagandet som ett naturligt livsval. I arbetet att skapa en positivare attityd till företagandet har alla medborgare ett ansvar, och vi företagare ett särskilt stort ansvar.

Skellefteåföretagarna

Talar alltid i positiva termer om företagare och företagande
Betonar alltid fördelarna med att vara företagare
Uppmuntrar och berömmer alltid de som är företagsamma, initiativrika, de som startar företag eller expanderar
Tillåter misslyckanden
Slår ner på ”janteattityder” varhelst när de dyker upp
Uppträder alltid som ambassadörer för Skellefteå och företagarna i kommunen, varhelst i världen vi befinner oss
Nätverksbyggande och samverkan

Samverkan och samarbeten mellan företagare och företag är en överlevnadsfråga för näringslivet och grundläggande för ett gott lokalt företagsklimat. I Skellefteå, där kontaktvägarna är korta, har vi goda förutsättningar. Förutsättningar som vi kan nyttja mycket mer än hitills, bla genom att:

Skellefteåföretagarna

Verkar för att öka företagarnas kunskaper om varandras företag, affärsidé, kunnande, maskinutrustning, kapacitet, kunder, inköps- och distributionskanaler, kontaktnät mm
Delar gärna med oss av erfarenheter och kunnande till befintliga, nya och inflyttade företagare
Ställer gärna upp och tipsar om mentorer och styrelseledamöter
Informerar kollegor om offertförfrågningar man inte kan/vill svara på
Samarbetar gärna med andra om större order, när egna kapaciteten inte räcker
Samverkar vid behov inom marknadsföring, ny teknik, kompetensutveckling,
distribution och inköp

Samarbete kommun-näringsliv

Samarbete mellan kommun och näringsliv handlar inte om att alla ska tycka lika. Snarare är det i olikheterna som dynamiken finns och i respekt och förståelse för varandras olikheter. Politiken ska präglas av öppenhet och högt i tak, näringslivet ska präglas av fri konkurrens och affärsmässighet medan kommunala tjänstemän ska utföra de politiska besluten. Skellefteåföretagarna tror att insikten om näringslivets avgörande betydelse för kommunens välstånd gör att frågor som rör företagande och företagare sällan blir konfliktfrågor. Skellefteåföretagarna jobbar för en konstruktiv dialog och god samarbetsanda mellan näringsliv och offentliga sektorn.

Skellefteåföretagarna kräver effektivare service för näringslivet
Tillväxtfrågorna ska genomsyra hela den kommunala förvaltningen
Kortare handläggningstider
Förenklad, generös tillståndsgivning
Servicegaranti
Kompetensutveckling till personal som handlägger beslut som rör näringslivet
Tydliga och stabila spelregler som klargör kommunens och företagarnas respektive roller
Att Skellefteå kommun följer lagen och omedelbart avskaffar av alla kommunala verksamheter som innebär sund konkurrens

Samarbete skola-näringsliv
En bra skola och god utbildning är avgörande för att skapa uthållig tillväxt, Skolan har också en viktig roll i att bidra till att skapa ett gott företagsklimat. Därför är kommunens skolpolitik av högsta vikt.

Idag är ett av de största hindren för våra lokala företag ska kunna växa bristen på kompentent arbetskraft. Ett stärkt samarbete mellan skolan och näringslivet ökar ungdomars kunskaper om det lokala näringslivet samt ger insikter om vilken kompetens näringslivet behöver. Det är också viktigt för att ge ungdomar förebilder inom det lokala näringslivet och uppmuntra dem att själva bli entreprenörer. En närmare koppling mellan teori och praktik på utbildningarna, såsom trainee, praktik och mentorsföretag ger kommunens utbildningar högre kvalitet, mer entreprenöriella ungdomar samt underlättar företagens kompetensförsörjning.

Skellefteåföretagarna vill

Öka intresset för och kunskapen om företagandet hos lärare, skolledare genom ett ökat kontaktutbyte mellan lärare och företagare
Öka intresset för och kunskapen om skolan och dess villkor hos företagsledare genom ökat kontaktutbyte mellan lärare och företagare
Främja genomförandet av den yrkesförberedande undervisningen i gymnasiet
Att skolan ska få de resurser som krävs för att skapa en utbildning i världsklass
Att entreprenörskap integreras i befintliga utbildningar
Ge elever möjlighet till arbetslivserfarenhet genom att öka antalet praktikjobb i företagen. Ökad traineeverksamhet
Långsiktigt öka medvetenheten om företagandets villkor hos ungdomar genom att aktivt engagera oss i skolans arbete. Besöka skolan, informera om företagsamhet

Privatisering av kommunal egenregiverksamhet

Vi företagare anser att en god och effektiv kommunal service, bra infrastruktur, god vård och omsorg, en bra skola och en sund kommunal ekonomi är viktiga förutsättningar för ett gott företagsklimat. Det är viktigt för att Skellefteå ska vara en attraktiv kommun som fler vill leva och verka i. Även skatter och avgifters storlek spelar här en viktig roll. Det är därför viktigt att kommunens verksamheter sköts på ett effektivt sätt. Vi anser att mycket av det som idag förs i kommunal regi skulle kunna skötas effektivare om det utsattes för konkurrens genom att överföras till privat eller kooperativ verksamhet. Vi företagare ska arbeta för att kommunala verksamheter succesivt konkurrensutsätts. Målet är att privatisera kommunal egenregiverksamhet där konkurrens kan uppnås.

Härigenom skapas möjligheter för befintliga företag att få större volym eller för nya företag att bygga upp en kärnverksamhet inom ett område som sedan kan bli en bas för expansion på nya geografiska områden.

Kontakta oss

Postadress:
Ballerinagatan 8
931 65 Skellefteå

E-post: kontakt@skefor.se
Telefon: 070-635 49 32