Plats: Scandic
Tid: 18.00
Anmälan: Sker på kontakt@skefor.se senast fredag 6/9. Vi bjuder på mat i samband med detta möte så meddela aventuella allergier

Vid det ordinarie årsmötet i maj togs beslut om att vi ska gå samman med Företagarna Skellefteå då det idag inte finns behov av två stycken företagarföreningar i Skellefteå utan skapa en starkare lokal organisation. För att detta beslut ska kunna verkställas så kallar vi här med till en extra stämma gällande detta ärende.

Väl mött.

Ärendelista

  1. Mötets öppnande
  2. Val av sekreterare
  3. Val av justerare
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande
  5. Fastställande av dagordningen
  6. Fastställande av röstlängd
  7. Beslut om samgående med Företagarna Skellefteå
  8. Avslut