Datum: tisdag den 4 april
Tid: 18.15 – 20.00 ( vi bjuder på middag från kl 17.30 )
Plats: Hotell Aurum
Anmälan: nina@skefor.se

Dagordning:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av sekreterare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
 9. Val av revisor och föreningsrevisor
 10. Val av ledamöter i valnämnden
 11. Fastställande av medlemsavgifter enligt §5 för nästkommande kalenderår
 12. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet.
 13. Övriga frågor som av styrelsen uppsats på föredragningslistan

Vi hälsar er varmt välkomna!