Datum: 25 oktober
Tid: 18.00
Plats: Restaurang Vegas

Anmälan sker till nina@skefor.se

Dagordning för stämman finner ni nedan.

  1. Mötets öppnande
  2. Val av sekreterare
  3. Val av justerare
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Fastställande av dagordning
  6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
  7. Föreningen / Aktiebolaget
  8. Mötet avslutas

 

Skefor-liggande-trans